spu one
ข่าวสารต่างๆ

ประวัติ และความเป็นมาของ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

สำหรับการเรียนในระดับมหาวิทยาลัยของประเทศไทยถือว่าเป็นหลักสูตรการเรียนที่อย่างน้อยๆ ที่สุดการจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีก็สามารถที่จะทำให้คนๆ หนึ่งต่อยอดให้กับตนเองได้หลากหลายเส้นทาง

h2
ข่าวสารต่างๆ

การเตรียมตัวสำหรับการศึกษาต่อในมหาลัยในสายธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ

การเตรียมความพร้อมเป็นเรื่องที่ดีเสมอไม่ว่าจะด้านใดก็ตาม เพราะหากว่าเรามีความพร้อมที่ดีแล้วการทำในสิ่งนั้นๆ ก็จะเป็นเรื่องที่ง่ายมากขึ้น โดยเฉพาะเรื่องของการเรียนการเตรียมความพร้อมถือว่าเป็นเรื่องสำคัญ