International-College-KMUTNB-B.B.A.
ข่าวสารต่างๆ

ประวัติ และความเป็นมาของ วิทยาลัยนานาชาติ International College KMUTNB – B.B.A.

การเรียนภาควิชานานาชาติถือเป็นการพัฒนาอีกก้าวหนึ่งของผู้เรียนในประเทศไทยสำหรับคนที่ต้องการการศึกษาในด้านภาษาต่างประเทศที่มากกว่าการเรียนปกติ

เพราะนั้นมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยนานาชาติหลายแห่งจึงเกิดขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการในด้านนี้ของผู้เรียนโดยเฉพาะ ด้วยเหตุนี้อีกวิทยาลัยที่ถือว่ามีความน่าสนใจและกำลังได้รับความนิยมอย่างมากจากเหล่าบรรดานักศึกษาทั้งหลายนั่นก็คือ วิทยาลัยนานาชาติ International College KMUTNB – B.B.A. ที่จะทำให้ทุกคนเข้าใจในความเป็นวิทยาลัยนานาชาติดีขึ้นกว่าเดิม

International College KMUTNB - B.B.A.2

ประวัติความเป็นมาของ วิทยาลัยนานาชาติ International College KMUTNB – B.B.A.

วิทยาลัยนานาชาติ International College KMUTNB – B.B.A. หรือ KMUTNB เป็นส่วนหนึ่งสำหรับยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศของ KMUTNB ภายใต้แผนพัฒนาอุดมศึกษาครั้งที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) เพื่อเป็นการตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมทางธุรกิจทั่วโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลาโดยมีการเติบโตของการค้าแบบไร้พรมแดนผ่านเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงต่างๆ การไหลเวียนของเงินทุน นอกจากนี้ยังถือว่าเป็นวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยในการตอบสนองต่อประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ที่ถือว่าเป็นความร่วมมือกันในภูมิภาคอาเซียนซึ่งได้มีการเริ่มต้นร่วมมือกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 AEC มีความมุ่งมั่นอย่างมากที่จะก้าวเข้าไปสู่ระดับเอเชียทางด้านเศรษฐกิจโลกด้วยการสร้างแนวร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกแบบไม่เสียค่าใช้จ่าย มีข้อตกลงทางการค้าและการหมุนเวียนของแรงงานผู้มีทักษะและตลาดทุนแบบไร้พรมแดน จากสิ่งเหล่านี้เองที่ก่อให้เกิดความต้องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ผู้ที่ต้องมีทักษะระดับสูงและทักษะในระดับสากล ภารกิจหลักของวิทยาลัยนานาชาติ International College KMUTNB – B.B.A. คือการมีผู้สำเร็จการศึกษาที่มีทักษะและความรู้ในระดับนานาชาติซึ่งมีความรอบรู้มากพอต่อการแข่งขันในด้านเศรษฐกิจทั้งในระดับภูมิภารและระดับโลกได้ โปรแกรมการบริหารธุรกิจของ วิทยาลัยนานาชาติ International College KMUTNB – B.B.A. ประกอบไปด้วยการค้าระหว่างประเทศและธุรกิจโลจิสติกส์ที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้นักธุรกิจรุ่นใหม่ได้มีความพร้อมกับความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจระหว่างประเทศที่สามารถเปลี่ยนแปลงไปได้ตลอดเวลา วิทยาลัยนานาชาติ International College KMUTNB – B.B.A. จึงให้ความสำคัญในการร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาในต่างประเทศเพื่อความก้าวหน้าทางการค้าระหว่างประเทศและการวิจัยทางด้านธุรกิจ

ทุกๆ คนที่เข้ามาเรียนจะได้รับการส่งเสริมให้มีความคิดสร้างสรรค์พร้อมกับการพัฒนาทักษะที่ดีภายใต้การแนะนำของวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์ นอกจากนี้ยังได้พัฒนาทักษะทางด้านการสื่อสาร การทำงานเป็นทีม การเป็นผู้นำ การเรียนรู้วัฒนธรรมระหว่างประเทศ รวมไปถึงความสามารถทางเทคโนโลยีและภาษา ผู้ที่สำเร็จจากวิทยาลัยนานาชาติ International College KMUTNB – B.B.A. ไม่เพียงแต่โอกาสในการเลือกอาชีพแต่พวกเขายังสามารถเลือกได้ว่าจะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นกับสถาบันการศึกษาในไทยหรือต่างประเทศก็ได้