spu one
ข่าวสารต่างๆ

ประวัติ และความเป็นมาของ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

สำหรับการเรียนในระดับมหาวิทยาลัยของประเทศไทยถือว่าเป็นหลักสูตรการเรียนที่อย่างน้อยๆ ที่สุดการจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีก็สามารถที่จะทำให้คนๆ หนึ่งต่อยอดให้กับตนเองได้หลากหลายเส้นทาง

เมื่อเป็นเช่นนี้มหาวิทยาลัยในไทยเองก็ถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพหลายๆ แห่งไม่ว่าจะเป็นของรัฐบาลหรือเอกชนก็ตาม หนึ่งในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักของคนไทยมาอย่างยาวนานก็คือ มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยเอกชนที่มีหลักสูตรการสอนขั้นยอด

spu

ประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัยศรีปทุม

มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนของประเทศไทย มีสถานที่ตั้งอยู่ที่เขตจตุจักร กรุงเทพฯ นอกจากนี้ยังมีวิทยาเขตชลบุรีและวิทยาเขตขอนแก่น โดยมหาวิทยาลัยศรีปทุมจัดว่าเป็น 1 ใน 5 สถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทยแห่งแรกๆ ที่มีการก่อตั้งขึ้นในประเทศไทย โดยท่าน ดร. สุข พุคยาภรณ์ ผู้ซึ่งยึดมั่นในปรัชญาที่ว่า การศึกษาสร้างคน คนสร้างชาติ มีความต้องการจะตอบสนองคุณแผ่นดินประเทศชาติด้วยการสร้างสถาบันการศึกษาเพื่อพัฒนาให้คนที่ได้มีโอกาสเข้ามาศึกษาสามารถสร้างความรู้ความเข้าใจซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติสืบต่อไป มหาวิทยาลัยศรีปทุมจึงได้ก่อกำเนิดขึ้นมาเมื่อปี พ.ศ. 2513 โดยมีชื่อในเวลานั้นว่า วิทยาลัยศรีปทุม ทางมหาวิทยาลัยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามว่า ศรีปทุม นอกจากนี้ยังได้ทรงพระราชทานความหมายว่า เป็นบ่อเกิดแห่งวิชาที่เบิกบานเช่นดอกบัว พร้อมกันนี้ยังได้ทรงเสด็จพระราชดำเนินเปิดป้านนาม ศรีปทุม พร้อมพระราชทานปริญญาบัตร, อนุปริญญาบัตร และประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษารุนที่ 1, 2 และ 3 ด้วย กระทั่งในปี พ.ศ. 2530 ก็ได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็น มหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมกับได้มีการขยายวิทยาเขตออกไปด้วยการจัดตั้งวิทยาเขตแรกที่จังหวัดชลบุรี ซึ่งก็ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นประธานในพิธีเปิดมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2530

ปี พ.ศ. 2537 ทางมหาวิทยาลัยศรีปทุมก็ได้มีการตระหนักเกี่ยวกับการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องสำหรับผู้บริหาร ผู้ซึ่งถือว่าเป็นบุคลากรสำคัญของทุกองค์กรจึงได้มีการอนุมัติทบวงมหาวิทยาลัยในเวลานั้นให้จัดตั้งมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาคารพญาไท เป็นการเปิดสอนหลักสูตรบัณฑิตศึกษาแก่ผู้บริหารด้วย ในปี พ.ศ. 2556 ก็ได้มีการขยายการเรียนการสอนไปที่จังหวัดขอนแก่นกับ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น อีกด้วย จากระยะเวลาที่ก่อตั้งเกือบ 50 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุมเองก็มีความมุ่งมั่นตลอดมาที่จะพัฒนาบุคลากรคุณภาพดีเพื่อให้ประเทศชาติเจริญก้าวหน้าสืบต่อไป พร้อมกันนี้ยังพยายามทำให้มหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในภูมิภาคต่อไป