ข่าวสารต่างๆ

ประวัติความเป็นมาของสินค้า OTOP สินค้าพื้นบ้านสู่มาตรฐานโลก

ยามที่ประเทศชาติ กำลังเผชิญหน้ากับปัญหาวิกฤตทางเศรษฐกิจ จึงส่งผลให้ประชาชนทุกระดับ ล้วนประสบกับปัญหาต่างๆ และหนึ่งในปัญหาที่ประชาชนระดับรากหญ้า กำลังถูกรุมเร้าอย่างหนักหน่วง นั่นก็คือ ปัญหาความยากจน จึงทำให้รัฐบาลได้ประกาศสงครามกับความยากจน โดยจัดให้มีโครงการ ‘หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์’ เพื่อให้แต่ละชุมชนได้ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น มาพัฒนาสินค้าของตน โดยรัฐพร้อมจะเข้าช่วยเหลือ ทางด้านให้ความรู้สมัยอันทันสมัย ตลอดจนการบริหารเพื่อเชื่อมโยงสินค้าจากชุมชนสู่ตลาดระดับประเทศและต่างประเทศ ด้วยระบบอินเตอร์เน็ต ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริม-สนับสนุนกระบวนการพัฒนาท้องถิ่น เสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง พึ่งตนเองได้ ทำให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการสร้างรายได้ จากการนำทรัพยากรท้องถิ่นมาพัฒนา จนกลายเป็นผลิตภัณฑ์และบริการอันเต็มเปี่ยมไปด้วยคุณภาพ ชูจุดเด่นสร้างมูลค่าเพิ่ม ขายได้ทั้งในและต่างประเทศ

โดยเป็นแนวทาง ซึ่งได้มีการริเริ่มใช้ในเมือง Oito ประเทศญี่ปุ่น ที่ต้องการสร้างความเจริญให้แก่ชุมชน กระทั่งยกระดับฐานะความเป็นอยู่ของคนในชุมชนให้ดีขึ้น ให้กลายเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ มีจุดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของตนเองที่ไม่มีใครเหมือน สอดคล้องกับวัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่น

รัฐบาลผู้ก่อตั้งโครงการนี้คือ ‘ไทยรักไทย’ ครั้งนั้น นาย กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ ได้ออกมานำเสนอว่า เมือง Oito ประเทศญี่ปุ่น ได้ผลักดันหมู่บ้านต่างๆ ทำโครงการแบบนี้ จนได้รับประสบความสำเร็จอย่างดี แต่ใช้เวลาถึง 50 ปี เนื่องจากเริ่มทำจากหมู่บ้านเล็กๆ แล้วค่อยๆไปสู่ระดับประเทศ แต่สำหรับประเทศไทยเอง ก็คงใช้เวลาไม่นาน เนื่องจากเป็นการเริ่มต้นจากนโยบายของรัฐบาลลงรากลึกไปสู่ชุมชน แต่ก็คงยังไม่เห็นผลอย่างชัดเจนในช่วง 1-2 ปีแรก แต่คงได้เห็นเป็นรูปธรรมในปีที่ 3 – 4 ของรัฐบาลชุดใหม่ ในส่วนของแหล่งเงินทุนมาจากธนาคารประชาชนที่จะจัดตั้งขึ้น รวมทั้งกองทุนหมู่บ้านละ 1 ล้านบาท ซึ่งประชาชนสามารถนำไปทำ OTOP ได้

ปรัชญาของหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)

  • ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล
  • พึ่งตนเองคิดริเริ่มอย่างสร้างสรรค์
  • สร้างทรัพยากรมนุษย์

ทั้งนี้คำว่า ‘ผลิตภัณฑ์’ ไม่ได้หมายความถึงตัวสินค้าเพียงอย่างเดียวเท่านั้น หากแต่เป็นกระบวนการทางความคิดที่ผ่านการไตร่ตรองมาเป็นอย่างดี รวมถึงการบริการ และดูแลอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม

เป็นการรักษาภูมิปัญญาไทย , วัฒนธรรม , ประเพณี เป็นการต่อยอดภูมิปัญญาในท้องถิ่น ครั้งโบราณ ให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพก้าวไกลไปทั่วโลก

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)

  • สร้างงานสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน
  • สร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน ให้สมาชิกในชุมชนนั้น สามารถคิดเอง , ทำเอง , พัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
  • ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น
  • ส่งเสริมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
  • ส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของชุมชน ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ อันให้มีความสอดคล้องกับวิถีชีวิตในท้องถิ่น

One Reply to “ประวัติความเป็นมาของสินค้า OTOP สินค้าพื้นบ้านสู่มาตรฐานโลก

  1. สินค้า OTOP พื้นบ้านของเราน่าสนับสนุนช่วยกันรักษาเอาไว้เว็บ เว็บบาคาร่า เพราะสามารถช่วยสร้างอาชีพและรายได้ให้กับชุมชนได้เป็นอย่างดีถือว่าดีมากเลยครับ ดูได้จากชาวต่างชาติก็ชื่นชอบมากทำให้เราสามารถส่งออกไปขายต่างประเทศได้สร้างรายได้เข้าประเทศได้มาก และส่วนตัวผมก็ชอบมากเช่นกันยิ่งได้อ่านบทความนี้แล้วทำให้ได้ความรู้มากยิ่งขึ้น

Comments are closed.