กรมการค้าต่างประเทศ
ข่าวสารต่างๆ

กรมการค้าต่างประเทศ คืออะไร และมีหน้าที่อะไรบ้างมาดูกัน

ภายในหนึ่งประเทศ ก็จะต้องมีการแบ่งหน้าที่ดูแลออกเป็นกรม, กอง รวมทั้งหน่วยงานต่างๆ เพื่อทำหน้าที่ของตนพร้อมดูแลตามงานที่ได้รับมอบหมายในด้านต่างๆ อย่างดีที่สุด ซึ่งหนึ่งในกรมของประเทศไทยที่มีความสำคัญ มีหน้าที่ช่วยในการดูแลกระตุ้นเศรษฐกิจ พร้อมทั้งดูแลในเรื่องของการค้าขาย ดูแลกิจการธุรกิจต่างๆ ในประเทศไทย ก็คือกรมการค้าระหว่างประเทศ สำหรับวันนี้เรามาทำความรู้จักกับความเป็นมาและหน้าที่ของกรมการค้าต่างประเทศ ของไทยให้ดีมากขึ้นกันดีกว่า

กรมการค้าต่างประเทศแห่งประเทศไทย

กรมการค้าต่างประเทศในประเทศไทย ได้รับการก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการในวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2485 โดยมีจุดมุ่งหมายในช่วงแรก คือ งานทางด้านดูแลเศรษฐกิจ รวมทั้งการค้า,การส่งออก, การนำเข้า ต่างๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เป็นไปตามกฎหมาย พร้อมทั้งรักษาสิทธิ์ผลประโยชน์ของผู้ประกอบการในประเทศ

เป็นเวลาอันแสนยาวนานกว่า 75 ปีแล้ว จากระยะเวลาที่เช่นนี้ จึงทำให้กรมการค้าต่างประเทศแห่งประเทศไทย จำเป็นต้องมีการปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน เพื่อให้มีความเหมาะสมกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป ต่อมาในปี 2019 ซึ่งเป็นประเทศไทยในยุค 4.0 ก็ทำให้กรมการค้าต่างประเทศต้องมีการปรับตัวอีกรอบหนึ่งเพื่อให้เข้ากับยุค 4.0

หน้าที่ของกรมการค้าต่างประเทศแห่งประเทศไทย ทั้ง 4 ยุค

 • ยุค 1.0 หน้าที่หลัก คือ คอยควบคุมสินค้า การส่งออกของสินค้า ในยุคนั้นซึ่งเป็นสินค้าเกษตรกรรม
 • ยุค 2.0 หน้าที่หลัก คือ กำหนดระเบียบสินค้าให้เป็นไปตามระบบที่วางรากฐานเอาไว้ ซึ่งสินค้าหลักในยุคนี้ก็คืออุตสาหกรรมเบา
 • ยุค 3.0 หน้าที่หลัก คือ คอยอำนวยความสะดวกให้แก่สินค้าหลัก ซึ่งก็คืออุตสาหกรรมหนัก โดยเน้นในการส่งออกไปยังต่างประเทศ
 • 0 หน้าที่หลัก คือ เป็นผู้ให้คำปรึกษาในเรื่องเกี่ยวกับสินค้าส่งออก – นำเข้า รวมทั้งการบริการที่เน้นในเรื่องของนวัตกรรมใหม่ๆ เป็นหลัก

เพราะฉะนั้นเมื่อนำข้อมูลเหล่านี้มาวิเคราะห์ ก็ทำให้สามารถสรุปได้ว่า ภารกิจหลักและงานที่กรมการค้าต่างประเทศปฏิบัติเป็นหลักตั้งแต่อดีตจวบจนถึงปัจจุบัน คือ การควบคุมการนำเข้าสินค้า ด้วยการกำหนดรายการสินค้าที่จะควบคุมโดยควบคุมงานนำเข้าเอาไว้มากมาย ไม่ว่าจะเป็นสินค้าทางด้านเกษตรกรรมหรืออุตสาหกรรมก็ตาม สามารถอนุญาตให้เป็นสินค้านำเข้าทั่วไปได้ โดยไม่ต้องรอขอใบอนุญาตหากแต่สินค้าที่เหลือต้องขอใบอนุญาต เพื่อทำให้ตรวจสอบได้ในยามที่เกิดปัญหา และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง แต่ไม่ว่าจะเป็นยุคไหนก็ตามหน้าที่ ของกรมการค้าต่างประเทศแห่งประเทศไทย ก็คือ จำต้องบริหารจัดการการส่งออกสินค้า ‘ข้าว’ ในประเทศไทยได้รับประโยชน์สูงสุดพร้อมทั้งต่อต้านต่อต้านสินค้าที่จะเข้ามาทำตลาด เนื่องจากข้าวคือสินค้าส่งออกหลักอีกประเภทหนึ่งของประเทศไทย ซึ่งทางกรมการค้าต่างประเทศ จำต้องใช้มาตรการเข้มแข็ง ในการปกป้องอุตสาหกรรมภายในให้ส่งออกได้อย่างต่อเนื่อง โดยสินค้านำเข้าปัจจุบันที่เป็นยุค 4.0 นี้ กรมการค้าต่างประเทศอาจไม่ได้มีภาระหน้าที่หลัก ในการกำกับดูแลการผลิตสินค้าอีกต่อไปแล้ว แต่จะเน้นดำเนินเศรษฐกิจที่เดินหน้าด้วยนวัตกรรมแทน

หน้าที่หลักของกรมการค้าต่างประเทศ

 • ดำเนินหน้าที่ตามกฎหมาย ซึ่งอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบตนตามกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
 • ดำเนินการจัดระเบียบในเรื่องนำเข้า – ส่งออกสินค้า
 • ดำเนินการปกป้องพร้อมทั้งโต้ตอบทางการค้าอย่างเต็มรูปแบบ แต่ถ้าประนีประนอมได้ ก็สามารถตกลงกันได้
 • หาทางแก้ไขปัญหา, อุปสรรค, กำจัดข้อพิพาท รวมทั้งข้อกีดกันทางการค้าต่างๆ
 • ปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายประเภทใดก็ตาม
 • เพิ่มกำลังทางการค้าอย่างต่อเนื่อง และต้องเป็นไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้มาถึงสิทธิประโยชน์ทางการค้าตามที่ประเทศสมควรจะได้รับ
 • มุ่งมั่นพัฒนาการค้าในรูปแบบใหม่ตลอดเวลา พร้อมทั้งทำการค้าตามนโยบายของรัฐบาล รวมทั้งสร้างความตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ ให้ได้รับผลประโยชน์ที่เป็นธรรม

ส่งเสริม ผลักดัน พร้อมมีหน้าที่ดูแลมาตรฐานสินค้าส่งออก และนำเข้าให้เป็นไปตามมาตรฐาน